System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)

Zarządzający Lotniskiem Mielec wdrożył i stale doskonali System Zarządzania Bezpieczeństwem.

SMS jako proaktywne, kompleksowe podejście do bezpieczeństwa został w całości zintegrowany z systemem zarządzania w LOTNISKO MIELEC Sp. z o.o.

Struktura i zakres SMS dostosowane zostały, na zasadzie proporcjonalności, do wielkości Lotniska, złożoności realizowanych procesów, wielkości i złożoności zagrożeń wynikających z charakteru prowadzonej działalności oraz wielu innych unikalnych czynników.

Polityka jakości i bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo to jedna z naszych podstawowych funkcji biznesowych. Jesteśmy zobowiązani do opracowywania, wdrażania, utrzymania i stałego poprawiania strategii i procesów w celu zapewnienia, że nasza działalność lotnicza odbywa się w warunkach zrównoważonej alokacji zasobów organizacji, ukierunkowanej na osiągnięcie najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz realizacji krajowych i międzynarodowych standardów świadczenia naszych usług.

Wszystkie szczeble zarządzania i wszyscy pracownicy, począwszy od Prezesa Zarządu, są odpowiedzialni za zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa.
Nasze zaangażowanie ma na celu:

 • Wsparcie zarządzania bezpieczeństwem poprzez zapewnienie wszelkich właściwych środków, które mają doprowadzić do stworzenia kultury organizacyjnej, która będzie sprzyjać bezpiecznej pracy, zachęcać do skutecznej sprawozdawczości bezpieczeństwa i komunikacji, i aktywnie zarządzać innymi systemami w organizacji;
 • Egzekwowanie zarządzania bezpieczeństwem jako podstawowego obowiązku całego kierownictwa i personelu;
 • Jasne określenie dla wszystkich pracowników i kadry zarządzającej ich obowiązków i odpowiedzialności za realizację strategii bezpieczeństwa, oraz działania naszego systemu zarządzania bezpieczeństwem;
 • Stworzenie i prowadzenie procesów identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem, w tym systemu raportowania zagrożeń, w celu wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka wynikającego z zagrożeń, będących skutkiem naszej działalności operacyjnej, aż do osiągnięcia punktu, w którym ryzyko takie będzie utrzymywane na poziomie najniższym z możliwych (ALARP);
 • Zapewnienie, że żadne konsekwencje nie zostaną wyciągnięte wobec żadnego pracownika, który poprzez system raportowania ujawnia zagrożenia dla bezpieczeństwa, chyba, że takie ujawnienie wskazuje, ponad wszelką wątpliwość, działanie nielegalne, rażące zaniedbania lub umyślne lekceważenie przepisów lub procedur;
 • Wypełnianie i w miarę możliwości przekraczanie ustawowych i prawnych wymogów i standardów;
 • Zapewnienie, że dostępne są odpowiednio przeszkolone i wykwalifikowane zasoby ludzkie w celu realizacji strategii i polityki bezpieczeństwa;
 • Zapewnienie, że wszyscy pracownicy otrzymują odpowiednie i stosowne informacje dotyczące bezpieczeństwa, właściwe szkolenie w sprawach bezpieczeństwa oraz, że przydzielono im wyłącznie zadania zgodne z posiadanymi przez nich umiejętnościami;
 • Określenie i analiza (pomiar) realizacji naszych założeń w odniesieniu do realnych wskaźników bezpieczeństwa i celów działania w zakresie bezpieczeństwa;
 • Nieustanne ulepszanie naszych działań w zakresie bezpieczeństwa poprzez procesy zarządzania, zapewniające podejmowanie odpowiednich i skutecznych kroków;
 • Zapewnienie, że systemy i usługi firm zewnętrznych, które wspomagają nasze działania operacyjne i mają wpływ na poziom bezpieczeństwa, spełniają nasze standardy bezpieczeństwa.

Polityka bezpieczeństwa „PZL Mielec” CARGO Sp. z o.o. podlega aktualizacji, w zależności od wyników podejmowanych działań oraz bieżących trendów w dziedzinie bezpieczeństwa.

Tadeusz Skubisz
Prezes Zarządu „Lotnisko Mielec” Sp. z o.o.

* Wprowadzono do stosowania przez wszystkich pracowników Spółki zarządzeniem Prezesa Zarządu "Lotniska Mielec" nr 03/2016 z dnia 15.12.2016 r.

Polityka SMS
Bezpieczeństwo lotnicze