LOTNISKO MIELEC Sp. z o.o.

ul. Lotniskowa 30

39 – 300 Mielec

ogłasza konkurs ofert na dostawę  paliw do kontenerowej stacji paliw lotniczych KSP LM  na Lotnisku Mielec.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta na dostawę paliw lotniczych w siedzibie Spółki LOTNISKO MIELEC Sp. z o.o. w terminie do 29.03.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11 00 w dniu 02.04.2019 r w siedzibie Spółki.

Zastrzega się, że Spółce LOTNISKO MIELEC Sp. z o.o. przysługuje prawo unieważnienia konkursu ofert na każdym jego etapie bez podania przyczyny.